درباره ما

دن کیشوت، گروه تئاتری است که با هدف تجربه استقلال تئاتر از ادبیات، تزریق پتانسیل موجود در پدیده‌ها و عناصر غیر تئاتری، به اجرای تئاتر و سعی در کشف عرصه‌های جدید در ارتباط با مخاطب به واسطه‌ی قطع ارتباط‌های پیشینی تماشاگر، تا کنون با تجربه‌های زیر به تولید تئاتر پرداخته است:

  • تجربه بر شیوه‌های نمایش ایرانی با انگیزه‌ی کشف کارکرد‌های اجرایی این شیوه‌ها در تئاتر معاصر
  • تجربه بر متون ادبی بیشتر شناخته شده با انگیزه استفاده از پیش‌آگاهی تماشاگر در تولید تئاتر
  • تکیه بر حضور جسمانی بازیگر در صحنه، با انگیزه کشف بهترین جایگزین برای "کلمه"